Tillbaka
Våra Vägar

Dataskyddsförordning (GDPR) – Information om behandling av personuppgifter

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi härmed om hur vi behandlar dina personuppgifter, nämligen e-postadress, namn och postnummer.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Transportföretagen, med kontaktuppgifter som finns angivna längst ner i detta meddelande.

2. Ändamål med behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Inom ramen för denna kampanj samlar vi in personuppgifter för att skapa opinion och visa hur många som stöttar uppropet om bättre vägar.

Vi anlitar IT-leverantörer som är personuppgiftsbiträden till oss, och nödvändiga parter i denna kampanj. Dina uppgifter är tillgängliga för våra biträden, men delas eller överförs inte till några andra parter.

Hantering och lagring av din e-postadress för att kunna kommunicera med dig.

Hantering och lagring av ditt namn för att kunna identifiera dig i kommunikationen.

Hantering och lagring av ditt postnummer för att kunna sammanställa statistik baserat på geografisk plats.

3. Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och Transportföretagen, samt för att uppfylla våra lagliga förpliktelser enligt gällande lagstiftning.

4. Lagringstid

Inga personuppgifter sparas längre än vad som är nödvändigt för kampanjen Våra Vägar. Namninsamlingen på Våra Vägar kommer att raderas senast 31 december 2024.

5. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att när som helst:

Begära tillgång till dina personuppgifter.

Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

Återkalla ditt samtycke när som helst, om behandlingen baseras på samtycke.

Begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig: Transportföretagen TF AB, org. nr. 556498-9373, Storgatan 19, 102 49 Stockholm, Sverige dataskyddsombud@transportforetagen.se

Vi värnar om din integritet och ser till att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och lagligt sätt.

Tillsynsmyndighet

Integritetsmyndigheten (IMY) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta www.imy.se